flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Повноваження Апеляційного суду Кіровоградської області

16 березня 2018, 09:53

        Апеляційний суд Кіровоградської області діє на підставі Конституції УкраїниЗакону України «Про судоустрій і статус суддів»Цивільного процесуального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу УкраїниКодексу України про адміністративні правопорушення, інших нормативно-правових актів як суд апеляційної інстанції загальної юрисдикції в системі судоустрою України.

        До повноважень апеляційного  суду відповідно до статті 27  Закону України «Про судоустрій і статус суддів» відноситься:  здійснення правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом; аналіз судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики; надання місцевим судам методичної  допомоги в застосуванні законодавства; здійснення інших повноважень, визначених законом.

         Апеляційний суд очолює голова суду, повноваження якого визначені статтею 29 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». 

         Голова апеляційного суду:

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

2) визначає адміністративні повноваження заступників голови апеляційного суду;

3) контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посади керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

4) видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ;

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів в апеляційному суді у триденний строк з дня їх утворення;

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів апеляційного суду;

7) організовує ведення та аналіз судової статистики, організовує вивчення та узагальнення судової практики, інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

8) сприяє виконанню вимог щодо підтримання кваліфікації суддів апеляційного суду та підвищення їхнього професійного рівня;

9) здійснює повноваження слідчого судді та призначає з числа суддів апеляційного суду суддів (суддю) для здійснення таких повноважень у випадках, визначених процесуальним законом;

10) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Голова апеляційного суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

У разі відсутності голови апеляційного суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення - заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді. У відповідності зі статтею 30 Закону, заступник голови апеляційного суду здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду.

       

        В  Апеляційному суді Кіровоградської області  утворено дві судові палати - судова палата у цивільних справах та судова палата у кримінальних справах (справах про адміністративні правопорушення).

        Судову палату очолює секретар судової палати, який обирається з числа суддів цього суду строком на три роки.

        Рішення про утворення судової палати, її склад, а також про обрання секретаря судової палати приймаються зборами суддів апеляційного суду за пропозицією голови суду.

       Секретар судової палати організовує роботу відповідної палати, контролює здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати, інформує збори суддів апеляційного суду про діяльність судової палати.

       

      Апеляційний суд здійснює перегляд рішень судів першої інстанції у порядку, визначеному процесуальним законом, апеляційного провадження.

 

        Повноваження апеляційного суду під час розгляду цивільних справ визначені статтею 374 Цивільного процесуального кодексу України:

 1.  Суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право:

  1) залишити судове рішення без змін, а скаргу без задоволення;

  2) скасувати судове рішення повністю або частково і ухвалити у відповідній частині нове рішення або змінити рішення;

  3) визнати нечинним судове рішення суду першої інстанції повністю або частково у передбачених цим Кодексом випадках і закрити провадження у справі у відповідній частині;

  4) скасувати судове рішення повністю або частково і у відповідній частині закрити провадження у справі повністю або частково або залишити позовну заяву без розгляду повністю або частково;

  5) скасувати судове рішення і направити справу для розгляду до іншого суду першої інстанції за встановленою підсудністю;

  6) скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції;

  7) скасувати ухвалу про відкриття провадження у справі і прийняти постанову про направлення справи для розгляду до іншого суду першої інстанції за встановленою підсудністю;

  8) у передбачених цим Кодексом випадках скасувати свою постанову (повністю або частково) і прийняти одне з рішень, зазначених в пунктах 1-7 частини першої цієї статті.
   

       Повноваження апеляційного суду під час розгляду апеляційних скарг у кримінальному провадженні визначені статтею 407 Кримінального процесуального кодексу України:

 1. За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок або ухвалу суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право:

1) залишити вирок або ухвалу без змін;

2) змінити вирок або ухвалу;

3) скасувати вирок повністю чи частково та ухвалити новий вирок;

4) скасувати ухвалу повністю чи частково та ухвалити нову ухвалу;

5) скасувати вирок або ухвалу і закрити кримінальне провадження;

6) скасувати вирок або ухвалу і призначити новий розгляд у суді першої інстанції.

 1. За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок суду на підставі угоди суд апеляційної інстанції, крім рішень, передбачених пунктами 1-5 частини першої цієї статті, має право  скасувати вирок і направити кримінальне провадження:

1) до суду першої інстанції для проведення судового провадження у загальному порядку, якщо угода була укладена під час судового провадження;

2) до органу досудового розслідування для здійснення досудового розслідування в загальному порядку, якщо угода була укладена під час досудового розслідування.

 1. За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право:

1) залишити ухвалу без змін;

2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.

         

         Повноваження апеляційного суду під час перегляду постанови у справі про адміністративне правопорушення визначені статтею 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За наслідками розгляду апеляційної скарги на постанову суд апеляційної інстанції має право: 

1) залишити апеляційну скаргу без задоволення, а постанову без змін; 

2) скасувати постанову та закрити провадження у справі; 

3) скасувати постанову та прийняти нову постанову; 

4) змінити постанову.

 

          Підсудність

Розмежування компетенції між окремими ланками судової системи і між судами однієї ланки щодо розгляду і вирішення підвідомчих їм справ називається підсудністю. Визначення компетенції різних судів системи провадиться залежно від виконуваних ними функцій, від роду (предмета) справи, суб'єктів спору, що підлягає розгляду, і місця (території), на яку поширюється діяльність певного суду.

Так, глава 2 розділу І ЦПК України визначає предметну, суб`єктну, інстанційну та територіальну юрисдикцію цивільних справ (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/page3) , статті 32, 33 КПК України визначають теритиоріальну та інстанційну підсудності кримінальних проваджень (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17).