flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Історична довідка

 

Окружний суд утворений у м. Єлисаветграді (нині м. Кіровограді) у 1874 році за клопотанням міського громадського управління і повітового земства шляхом затвердження Російським Імператором рішення Державної Ради. Відкриття окружного суду відбулось 1 липня 1874 року.

 

Окружний суд був розташований у спеціально придбаному державою у статського радника К.В. Соколова-Бородкіна будинку, 1845 року забудови, по вул. Великій Пермській, 2, де у даний час перебуває апеляційний суд Кіровоградської області.

 

Першим головою Єлисаветградського окружного суду був В.А.Арістов. Наступним головою окружного суду, до 15 січня 1897 року працював К.І.Алексєєв, після смерті якого посаду голови окружного суду обіймав дійсний статський радник В.К.Губер.

 

Через відсутність, на момент складання цієї історичної довідки, письмових даних про діяльність окружного суду в період з 1897 року до 1917 року, та даних про діяльність суду з 1917 року до 1939 року, інформації про керівництво судовими інституціями Єлисаветграда, Зінов’євська, Кірово, та Кіровограда з 1897 року до 1955 року, перелічені відомості не відображаються у даній історичній довідці.

 

У 1939 році був утворений Кіровоградський обласний суд, який діяв до окупації німецькими військами у 1941 році м. Кіровограда. З 1944 року, після звільнення міста від окупації, обласний суд відновив свою роботу, і діяв у такому статусі до 5 липня 2001 року.

 

Кіровоградський обласний суд складався із двох колегій: судової колегії з цивільних справ та судової колегії з кримінальних справ. Обласний суд очолював голова обласного суду. Судові колегії очолювали голови судових колегій – вони ж одночасно являлись заступниками голови обласного суду. Судові колегії складались із штатних членів обласного суду. У обласному суді із числа голови суду, його заступників та членів суду утворювалась президія обласного суду. У розгляді кримінальних справ та окремих цивільних справ приймали участь, з правами суддів, представники громадськості, обрані відповідно до діючого законодавства – народні засідателі, які не були штатними працівниками обласного суду.

 

Структура обласного суду до 1980 року виглядала наступним чином:

 

-         секретаріат;

-         судова колегія з кримінальних справ;

-         судова колегія з цивільних справ;

-         президія обласного суду

 

Кіровоградський обласний суд підпорядковувався Міністерству юстиції України.

 

Функції обласного суду полягали у розгляді по першій інстанції віднесених до його компетенції кримінальних справ. Також обласний суд виконував функції касаційної інстанції – члени обласного суду розглядали касаційні скарги та протести прокурора на рішення, вироки, ухвали народних судів та постанови народних суддів, що не набрали чинності.

 

Президія обласного суду розглядала у порядку судового нагляду протести на ті, що набрали чинності, рішення, вироки, ухвали народних судів і ухвали судових колегій обласного суду, які виносились за касаційними скаргами та протестами. Протести у порядку нагляду за діючим на той час законодавством, як по цивільних, так і по кримінальних справах, мали право вносити прокурори, та голова обласного суду.

 

Крім того, президія обласного суду розглядала питання роботи судових колегій і апарату суду, матеріали вивчення судової практики, та надавала допомогу народним суддям в правильному застосуванні ними законодавства.

 

Голова Кіровоградського обласного суду призначався терміном на 5 років.

 

З набранням Україною самостійності, тобто з 24 серпня 1992 року, також із прийняттям 15 грудня 1992 року Закону України “Про статус суддів” та 28 червня 1996 року Конституції України, які визначили судову систему незалежною гілкою державної влади, з 1992 року обласні суди, а потім і апеляційні суди, не мають адміністративного підпорядкування.

Відповідно до ст.ст.5,6,7 Прикінцевих і перехідних положень Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій України” від 21 червня 2001 року №2531-ІІІ Кіровоградський обласний суд з 5 липня 2001 року набув статусу апеляційного суду Кіровоградської області, та продовжив здійснювати у встановленому порядку судочинство у справах, віднесених процесуальним законодавством до його підсудності.

 

Відповідно до наказу голови Кіровоградського обласного суду №111 від 6 серпня 2001 року судові колегії обласного суду в цивільних та кримінальних справах, голови цих колегій, набули статусу судових палат апеляційного суду області з цивільних та кримінальних справ та голів відповідних палат апеляційного суду області. З виданням даного наказу голова Кіровоградського обласного суду прийняв на себе виконання обов’язків голови апеляційного суду Кіровоградської області.

 

Апеляційний суд Кіровоградської області за Законом України “Про судоустрій України” є юридичною особою.

 

Головою Апеляційного суду Кіровоградської області з 6 серпня 2001 року до закінчення за законом повноважень голови суду, тобто до 1 червня 2007 року, працював Телеганенко В.І.

 

З 22 червня 2007 року рішенням Ради суддів України №88 від 22.06.2007р. головою Апеляційного суду Кіровоградської області призначений Медведенко Ю.С.

5 вересня 2012 року Вища рада юстиції призначила на посаду голови Апеляційного суду Кіровоградської області Мельника Володимира Васильовича.

З 2002 року у штатний розпис апеляційного суду введена посада першого заступника голови апеляційного суду.

 

З 2003 року у складі Апеляційного суду Кіровоградської області був утворений на базі бухгалтерії планово-фінансовий відділ. З 2004 року замість однієї посади помічника голови апеляційного суду введена посада керівника апарату апеляційного суду.

 

Після реорганізації Кіровоградського обласного суду в Апеляційний суд Кіровоградської області частково змінились, за діючим законодавством, функції в частині здійснення правосуддя.

 

Так, апеляційний суд зберігає до цього часу функцію розгляду кримінальних справ, за категоріями, які визначені КПК України, як суд першої інстанції.

 

Судові палати з кримінальних та цивільних справ розглядають справи у порядку апеляційного провадження, за апеляціями учасників судових процесів. Голова апеляційного суду та його заступники здійснюють перегляд у порядку судового нагляду таких, що набрали чинності, постанов суддів місцевих судів по справах про адміністративні правопорушення, за протестами прокурорів або за власною ініціативою.

 

Президія апеляційного суду розглядає організаційні питання роботи апеляційного суду, місцевих судів, питання узагальнення судової практики. Президія апеляційного суду фактично не діяла в період з 2002 року до 1 липня 2007 року, після чого була утворена шляхом обрання членів президії загальними зборами суддів апеляційного суду у кількості 9 осіб.

 

Після прийняття Закону України “Про судоустрій України”, починаючи з 2002 року і до цього часу у області обрана постійно діюча рада суддів Кіровоградської області, яка є органом суддівського самоврядування, до компетенції якої віднесене вирішення питань суддівського самоврядування у період між конференціями суддів. Зокрема, рада суддів розглядає скарги та звернення громадян, що надходять на її адресу, розглядає питання дисциплінарної практики.

 

Наказом голови Апеляційного суду Кіровоградської області від 7 квітня 2008 року №112 затверджений склад структурних підрозділів Апеляційного суду Кіровоградської області. Затверджена структура апеляційного суду виглядає наступним чином:

1.     Судова палата у кримінальних справах;

2.     Судова палата у цивільних справах;

3.     Апарат суду:

            Приймальня;

            Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності;

            Сектор кадрової роботи та державної служби;

            Сектор судової статистики та узагальнення судової практики;

            Сектор діловодства та звернень громадян;

            Сектор матеріально-технічного та господарського забезпечення;

            Сектор кодифікаційно-довідкової роботи;

            Сектор режимно-секретної роботи;

            Сектор інформаційних технологій;

            Канцелярія судової палати у кримінальних справах;

            Канцелярія судової палати у цивільних справах;

            Служба судових розпорядників;

            Архів;

            Копіювально-розмножувальне бюро;

            Експедиція.

Архів апеляційного суду розташований у непристосованому, аварійному приміщенні, з порушенням архівних вимог.

Архівна довідка складена 10 квітня 2008 року.