flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення доступу до публічної інформації в Апеляційному суді Кіровоградської області

 


Розділ І. Загальні положення


1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації в Апеляційному суді Кіровоградської області (далі – Суд).

1.2. Визначення понять:

1) запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Суду;

2) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Судом повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Суду, за винятком інформації з приводу розгляду конкретних судових справ;

3) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, крім суб’єктів владних повноважень, об’єднання громадян без статусу юридичної особи;

4) звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги;

5) суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про судоустрій і статус суддів", "Про інформацію", "Про доступ до судових рішень", Цивільного процесуального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України.

1.4. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства Судом, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

Судом не надається інформація стосовно результатів розгляду конкретних судових справ громадянам, організаціям чи посадовим особам, які не є учасниками судового процесу, за виключенням випадків, спеціально передбачених діючим законодавством.

Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою завдання шкоди авторитету суддів чи впливу на безсторонність суду забороняються і тягне за собою відповідальність, установлену законом.

1.5. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність Суду організовують і забезпечують керівник апарату Суду та керівники відповідних відділів апарату Суду.


Розділ ІІ. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність Суду


2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду забезпечується:

1) оприлюдненням публічної інформації в засобах масової інформації;

2) розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті Суду в мережі Інтернет;

3) розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні Суду;

4) присутністю запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у Суді;

5) наданням інформації за запитами на інформацію.

2.2. Інформація про діяльність Суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

2.3. Публічна інформація про діяльність Суду надається у формі, визначеній законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів та здійснення судочинства.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається по телефону відповідними відділами апарату Суду або уповноваженими посадовими особами.

Публічна інформації на письмовий запит надається в письмовій формі.

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

2.5. Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є керівники відповідних відділів апарату Суду в межах своєї компетенції.

2.6. Надання публічної інформації про діяльність Суду запитувачам інформації на їх запит, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті Суду та інформаційному стенді забезпечують керівники відповідних відділів апарату Суду за такими напрямами діяльності:

– щодо інформації довідкового характеру з автоматизованої системи документообігу загальних судів (далі - ДЗС)– начальник відділу діловодства та обліку звернень громадян – канцелярія; документів, що зберігаються в архіві Суду  - завідувач архівом;

– про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду у відповідній судовій юрисдикції справ на поточну дату: в усній формі (за телефоном) –  секретар суду відділу діловодства та обліку звернень громадян – канцелярія; в письмовій формі (за письмовими запитами) – начальники відділів забезпечення діяльності судової палати у цивільних та у кримінальних справах за підписами суддів-секретарів відповідних судових палат;

– про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад – керівник апарату Суду;

– про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету; про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, надання працівникам Суду допомоги у вирішенні соціально-побутових питань, забезпечення житлом – начальник планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності;

– про нормативно-правові засади діяльності Суду, відомості з бібліотечного фонду Суду,   про статистичні дані щодо здійснення судочинства Судом, відображені у звітах, матеріали аналізів та узагальнень судової практики Суду – начальник відділу довідково-кодифікаційної роботи, судової статистики та узагальнення судової практики;

– про матеріально-технічне забезпечення Суду, утримання, експлуатацію, ремонт, будівництво адміністративних будинків, обслуговування території; господарське забезпечення заходів, які проводяться Судом; створення працівникам безпечних умов праці, охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку – начальник відділу матеріально-технічного та господарського забезпечення;

– про доступ до судових засідань у Суді – судовий розпорядник, секретар судового засідання у відповідності до „Правил поведінки у приміщенні апеляційного суду Кіровоградської області”, затверджених Постановою президії апеляційного суду Кіровоградської області № 84 від 29.09.2008р. та „Правил пропуску осіб до приміщень залів судів та на їх територію транспортних засобів”, затверджених наказом ДСА України та МВС України № 102/765 від 12 вересня 2005 року;

– про прийом громадян головою суду – начальник відділу діловодства та обліку звернень громадян - канцелярія;

– про наповнення інформацією веб-сайту Суду – головний спеціаліст відділу діловодства та обліку звернень громадян – канцелярія відповідальний за взаємодію Суду з представниками засобів масової інформації.

 


Розділ ІІІ. Надання публічної інформації про діяльність Суду

 

3.1. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації забезпечується головним спеціалістом відділу діловодства та обліку звернень громадян – канцелярія відповідальним за взаємодію Суду з представниками засобів масової інформації відповідно до законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства".

Порядок взаємодії Суду з представниками засобів масової інформації визначено у додатку 2 до цього Положення.

3.2. Відповідно до Інструкції з діловодства у Апеляційному суді Кіровоградської області головний спеціаліст відділу діловодства та обліку звернень громадян – канцелярія відповідальний за взаємодію Суду з представниками засобів масової інформації  забезпечує оприлюднення на веб-сайті Суду інформації, підготовленої відповідними відділами  апарату Суду з урахуванням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації".

3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті Суду, зокрема, підлягають:

1) інформація про діяльність Суду:

– місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;

– прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти Голови Суду,  заступника голови суду, керівника апарату Суду, заступника керівник апарату Суду, а також керівників відділів апарату Суду;

– розклад роботи та графік прийому громадян;

– вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

– порядок звернення до Суду учасників судового процесу;

2) правила внутрішнього трудового розпорядку Суду;

3) інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду;

4) інформація, пов’язана з розглядом справ у Суді, а саме відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах призначених до розгляду в Суді;

5) аналізи судової практики і дані судової статистики, звіти за наявності технічної можливості;

6) інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію;

7) інформація про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні Суду.

3.4. Рішення Суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України “Про доступ до судових рішень”.

3.5. У приміщенні Суду на інформаційному стенді розміщується інформація:

1) про порядок роботи Суду, включаючи порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян, з питань, пов’язаних з організацією діяльності Суду;

2) відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду в Суді;

3) банківські реквізити для сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи та державного мита (судового збору);

4) порядок оскарження судових рішень до Суду;

5) порядок присутності на судовому засіданні, заходи, які застосовуються до порушників, порядок пропуску до приміщення Суду і зали судових засідань;

6) умови і порядок отримання інформації про діяльність Суду;

7) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Суду.

3.6. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні в Суді, за умови наявності відповідного приміщення (залу), в якому відбувається слухання справи, якщо присутність вказаних осіб не перешкоджатиме здісненню правосуддя, за дозволом судді. 

3.7. Порядок доступу осіб, указаних у пункті 3.6, до приміщення Суду і зали судових засідань регулюється „Правилами поведінки у приміщенні апеляційного суду Кіровоградської області”, затверджених Постановою президії апеляційного суду Кіровоградської області № 84 від 29.09.2008р. та „Правилами пропуску осіб до приміщень залів судів та на їх територію транспортних засобів”, затверджених наказом ДСА України та МВС України № 102/765 від 12 вересня 2005 року.

3.8. Запитувач має право звернутися до Суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації".

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати у відділ експедиції Суду  та на офіційному веб-сайті Суду (додатки 3 – 5 до Положення).

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа відділу діловодства та обліку звернень громадян – канцелярія Суду, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Форма електронного запиту містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 6 до Положення).

 

Розділ ІV. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію


4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу Суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються у відділі діловодства та обліку звернень громадян – канцелярія Суду відповідно до Інструкції з діловодства в апеляційному суді Кіровоградської області  з урахуванням вимог цього Положення.

4.2. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції  відповідальний працівник відділу діловодства та обліку звернень громадян – канцелярія Суду виокремлює запити на інформацію і невідкладно передає їх до Голови Суду або керівника апарату для призначення виконавця.

4.3. У випадках коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Суду, відповідальними за надання відповідей на запит визначаються керівники усіх відповідних відділів апарату Суду  згідно з напрямами діяльності, визначеними пунктом 2.6 цього Положення.

За рішенням Голови Суду або його заступника, керівника апарату Суду чи його заступника відповідальним за надання відповіді на такий запит може бути визначено одного із керівників відділів апарату Суду. У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше чотирьох робочих днів з дня отримання Судом запиту надати відповідальному виконавцю відповідні документи.

4.4 Запит на інформацію з відповідною резолюцією Голови Суду чи його заступника, керівника апарату Суду чи його заступника опрацьовується у відділі діловодства та обліку звернень громадян – канцелярія Суду в  ДЗС, після чого невідкладно передається виконавцям.

4.5. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до Суду у вигляді електронного документа, здійснюється уповноваженим працівником  відділу діловодства та обліку звернень громадян – канцелярія Суду в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

4.6. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію повертаються до відповідних відділів Суду для зберігання згідно зі Зведеною номенклатурою справ Суду.

4.7. Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту Судом.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

4.9. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних керівник відповідного відділу, відповідальний за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку він повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

 4.10. У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.


Розділ V. Порядок надання інформації про діяльність Суду

 

5.1. Відповідь на запит надається керівником відповідного відділу Суду. Письмова відповідь на письмове звернення про надання інформації може бути надана за підписом Голови Суду, Заступника Голови суду, Суддів-секретарів судових палат, керівника апарату Суду, заступника керівника апарату Суду.  

Відповідь на запит, що містить прохання надати інформацію з різних напрямів діяльності Суду, виконавцями якого визначено кілька осіб, а відповідальним за надання відповіді – одного з них, а також відповідь з відмовою в наданні інформації з підстав, передбачених підпунктом 1 пункту 5.4 цього Положення, надається за підписом Голови Суду, Заступника Голови суду, Суддів-секретарів судових палат або керівника апарату Суду, заступника керівника апарату Суду  з вказівкою виконавця.

5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

5.3. У випадку якщо запитувана інформація про діяльність Суду належить до інформації з обмеженим доступом, про це зазначається у відповіді на вказаних запит з посиланням на правові підстави, відповідно до яких доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.

Відповідь на такий запит підлягає обов’язковому погодженню з працівником  режимно-секретної  роботи.

5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації в Суді.

5.5. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) якщо він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", відповідно до якої запит на інформацію має містити:

– ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.

5.6. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

Розмір витрат на копіювання та друк копій документів та порядок відшкодування цих витрат визначається нормами, встановленими Кабінетом Міністрів України.